Rrjeti SEE Check aktualisht është duke zbatuar një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian i quajtur “rrjeti SEECheck – lufta kundër dezinformimit përmes një rrjeti organizatash për verifikimin e fakteve. kontrolluesve të fakteve”. Një nga aktivitetet e projektit është zhvillimi i një strategjie komunikimi për rrjetin SEE Check. Ftojmë ekspertët dhe agjencitë e komunikimit të paraqesin ofertat e tyre për kryerjen e detyrave të listuara në ToR, të cilat mund t’i shihni në linkun ToR për strategjinë e komunikimit.

ToR-za-komunikacijsku-strategiju

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave

Procesi i angazhimit të një eksperti ose agjencie komunikimi për detyrat e listuara në këtë përshkrim të punës kryhet nga partneri i projektit Shoqata Qendra për Tranzicion Demokratik (CDT) nga Mali i Zi.

Qendra për Tranzicionin Demokratik nga Mali i Zi / SEE Check fton ekspertët dhe agjencitë e interesuara të komunikimit që të dorëzojnë dokumentacionin e specifikuar në përshkrimin e punës si ofertë për të kryer punët e lartpërmendura në adresën e e-mail aleksandra@cdtmn.org deri më 30 qershor 2023.

Procesi i vlerësimit dhe përzgjedhjes së ofertave

Thirrja për propozime është e hapur për ekspertë dhe agjenci që janë të specializuara në zhvillimin dhe dizajnimin e produkteve të komunikimit. Kontraktuesi i përzgjedhur do të jetë përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e të gjitha aktiviteteve të përshkruara në këtë TOR në bashkëpunim me përfaqësuesit e SEE Check dhe koordinatorët e projektit të Qendrës për Tranzicion Demokratik nga Mali i Zi.