teliti

  • Teliti: “Në krahasim me gushtin e vitit të kaluar, u arkëtua 33% T.V.SH më pak”