Komisioneri per te Drejten per Informim

  • Prokuroria e Përgjithshme kthen përgjigje pas shkeljes së përsëritur të afateve ligjore
  • Bashkia Tiranë kujtohet të vendosë tabelat në kantieret e punëve publike
  • “Faktoje” teston 61 bashkitë, vetëm 18 kthejnë përgjigje në kohë
  • ALUIZNI nuk zbaton ligjin për të drejtën për informim
  • Ministria e Shëndetësisë 4 muaj pa kthyer përgjigje
  • Përgjigje më shumë se e vonuar