Besnik Dervishi

  • E drejta për informim vështirësohet gjatë pandemisë “COVID-19”
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e dytë)
  • Intervistë me Komisionerin për të Drejtën për Informim (Pjesa e parë)