Tatimi mbi Fitimin

  • Përparim Spahiu: Të ardhurat e mbledhura nga tatimi mbi fitimin u ulën me 13.4 %