Ligji per te drejten per informim

  • Bashkia Kavajë neglizhon dhënien e informacionit 
  • ALUIZNI nuk zbaton ligjin për të drejtën për informim