komisioneri i te drejtes per informim

  • Bashkia Tiranë refuzon të japë informacion, as Komisioneri “nuk zgjidh hall”