impianti i ujerave te ndotura

  • Ujërat e zeza derdhen në det pranë impianteve të kushtueshme