eduart shalsi

  • Shpenzimet për udhëtime të ministrisë pa portofol të Sipërmarrjes