Ujesjelles Kanalizime Sh.a Vlore

  • Administrata e Ujësjellës Kanalizime Vlorë merr “pushimet”