sektori turizmit

  •  “Paketa e zgjeruar”, bizneset e mëdha dhe ato turistike në përpjekje për të mos falimentuar