Kujtim Mema

  • Ministria e Infrastrukturës shfuqizon licensat paralele të Transportit Ndërqytetas