Nëse keni të dhëna, kërkesa apo sugjerime lidhur me tematika të cilat mund të verifikohen nga gazetarët e Faktoje, lutemi të na kontaktoni në adresën e poshtëshënuar. Gjithashtu mund të na kontaktoni duke shprehur ankesa apo pakënaqësi lidhur me vërtetësinë apo jo të materialeve të publikuara, duke u mbështetur në fakte dhe prova lehtësisht të vërtetueshme.

Na kontaktoni në:

info@faktoje.al

Adresa : Rr.Nasi Pavllo,
Pallati “Edil-al”
Shkalla 1, kati 3, Ap 8

Tel : +355 68 20 89 400

Shkruani fjalën dhe shtypni enter.