Sa më shumë lajme të rreme dëgjojmë, aq më shumë ndikohemi dhe gjykimi ynë nuk është i drejtë.
Faktet informojnë saktë qytetarët mbi vendimet që duhet të marrin për shëndetin tonë dhe për të bërë zgjedhjen e duhur.
Faktet shpëtojnë jetë!